ปฏิทินการจองอาคาร / สถานที่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา

Booking Calendar


•   อัตราค่าใช้จ่ายในการในการใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับเจ้าหน้าที่